Tuesday, July 15, 2008

Older Posts ni hpe, sidebar makau kaw, bang mayu jang.

Madu a blog hta, olders posts ni hpe, sidebar makau kaw madun da mayu jang,

1. Add A Page Element kaw dip ga.

2. List kaw na, Blog Archieve ngu ai hpe dip ga.

3. Save kaw dip ga. Ngut sai.

Hkau Buhkawm, san da ai n-dai rai na re ngu shadu ai. Lama na, n-re ai nga jang mung, bai tsun rit.

Recent Posts